OFERTA

Nasze biuro rachunkowe w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie świadczy pełen zakres usług finansowo-księgowych i kadrowych.

Księgowość

Wykonywanie wszystkich czynności z zakresu obsługi księgowej do jakich zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest Zleceniobiorca wobec organów finansowych i podatkowych oraz innych organów i osób, a w szczególności:

- nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów;
- prawidłowa dekretacja dowodów księgowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zleceniodawcę planem kont;
- sporządzanie comiesięcznych wydruków dziennika oraz zestawienia obrotów i sald;
- sporządzanie i składanie comiesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych i innych dotyczących rozliczeń budżetowych w tym do ZUS oraz sprawozdań GUS z zakresu finansowo-księgowego;
- sporządzanie ewidencji dla celów podatku VAT;
- prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych o wartości jednostkowej powyższej niż 3.500,00 zł netto w postaci ewidencji analitycznej na kontach księgi głównej;
- sporządzanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia;
- sporządzanie projektów rocznych sprawozdań finansowych;
- prowadzenie rozliczeń dotyczących płac, sporządzanie list płac pracowników, sporządzanie i rozliczanie umów-zlece;
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników firmy;

Reprezentacja Zleceniodawcy w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w innych instytucjach budżetowych w zakresie objętym zleceniem

Informowanie Zleceniodawcy o skutkach czynności finansowo-księgowych oraz bieżące informowanie o zasadach finansowo-księgowych.

Kadry i płace

Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy wynikającym z k.p. jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

Oznacza to, że każdy pracodawca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika akta osobowe.
Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 6k.p.) i zagrożone jest karą grzywny. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma również istotne znaczenie praktyczne, gdyż pozwala ustalić konkretne uprawnienia pracownicze danej osoby, np. na podstawie świadectwa pracy (lub świadectw pracy) z poprzednich miejsc pracy określa się uprawnienia urlopowe pracownika u danego pracodawcy. Przy rozstrzyganiu sporów przed sądem pracy znajdujące się w aktach osobowych dokumenty stanowią dowód na poparcie roszczeń pracownika.
Ponadto brak dokumentacji pracowniczej w przypadku sporu ze stosunku pracy stanowi okoliczność obciążającą pracodawcę, gdyż zgodnie z wyrokiem SN z 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 62/99, „pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 pkt 9a nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że na nim będzie spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia.

Szkolenia

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej i wszystkich szkoleń związanych z bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowniczych .

Nasi wykwalifikowani specjaliści, szybko i sprawnie przeprowadzą szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym. Szkolenia prowadzimy też u klienta lub w ośrodkach na terenie całego kraju. Odpowiedni poziom szkoleń gwarantuje wykwalifikowana kadra, odpowiednie materiały, nowoczesny sprzęt ułatwiający przyswajanie wiedzy oraz miła atmosfera. Olbrzymie grono zadowolonych i powracających klientów świadczy o naszym profesjonalizmie. Każde szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem MEN.

Możliwość komentowania jest wyłączona.